moje życie

27 tekstów – auto­rem jest mo­je życie.

Dlacze­go coś/ktoś było dla nas tak bar­dzo ważne, a z wiekiem nam przeszło? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 maja 2013, 01:15

Nie ważne, jak bar­dzo jest źle, ważne, że wie­rzysz, że będzie le­piej. Nig­dy nie będzie ideal­nie. Pamiętaj. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 maja 2013, 21:21

" Le­piej mieć nadzieję, niż sie­dzieć i nic nie mieć"
~Grubson 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 maja 2013, 22:59

Cha­rak­ter człowieka za­leży od ilości da­rowa­nej mu miłości. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 maja 2013, 15:15

Nie ma złych ludzi. Są ludzie mniej kochani. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 maja 2013, 00:01

Im więcej Ty czy­nisz dob­ra, tym mniej zła na tym świecie. Pa­miętaj o tym. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 maja 2013, 22:11

Od­po­wie­dzial­ność - za swo­je zacho­wanie, a nie charakter 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 maja 2013, 19:07

Żeby uj­rzeć, że coś jet og­romne mu­simy to z czymś porównać. Tak więc, tak nap­rawdę nic nie jest ogromne. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 maja 2013, 22:34

Chciałabym um­rzeć i mieć tą świado­mość, że wy­pełniłam swo­je za­danie. Tyl­ko tyle. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 maja 2013, 22:25

Naj­większe szczęście: pójście spać z myślą, że te­go dnia ni­kogo się nie skrzywdziło. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 maja 2013, 01:03

moje życie

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

moje życie

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność